Meer

Inhoud

Rekening op hoofdlijnen / analyse exploitatieresultaat

Rekening op hoofdlijnen / analyse exploitatieresultaat

Het jaar 2016 is met een negatief exploitatieresultaat van € 763.000,- afgesloten. In de najaarsnota was rekening gehouden met een negatief resultaat van € 81.000,-. Het verschil hiertussen is fors en kan worden verklaard door een aantal niet voorziene tegenvallers die, tezamen met de meevallers (> € 100.000,-), hieronder worden toegelicht.   

  

Tegenvallers

ZIN Jeugd (structureel)

De zorg in natura bij de Jeugdzorg  overschrijdt nogmaals met € 508.000,- de  bijgestelde raming van de Najaarsnota 2016.  Deze overschrijding is deels toe te schrijven aan 'overgangscliënten' specialistische jeugdhulp GGZ die, ook in 2016, nog zorg ontvangen. Deze cliënten ontvangen grotendeels nog zorg via (duurdere) maatwerkvoorzieningen.

Het nieuwe beleid wordt ingezet op het moment dat zich nieuwe cliënten bij ons melden, of bij herindicatie van bestaande cliënten. Op dat moment zetten we in op preventie. Dit betekent dat in een vroeg stadium zorg  in wordt gezet, zodat de problematiek niet verder toeneemt en zoveel mogelijk wordt voorkomen dat op een later moment langere en duurdere zorg noodzakelijk is. Bij nieuw cliënten of bij herindicatie wordt actief de mogelijkheid tot inzet van laagdrempelige, lichte zorg via het Centrum voor Jeugd en Gezin onderzocht. Maatwerk wordt alleen nog ingezet indien dit nodig is en het voorveld of lichtere hulp geen oplossing biedt. Ervaring leert dat ongeveer 65% van de nieuw ingestroomde cliënten (248 unieke nieuwe cliënten zijn in 2016 geregistreerd) geholpen is met deze lichte ambulante hulp vanuit het CJG. Voor de decentralisaties kregen ook deze cliënten een (duurdere) maatwerkvoorziening toegekend.

Daarnaast lopen de kosten op doordat een flink deel (1,1 miljoen euro) van de ZIN-kosten niet door ons beïnvloedbaar is. Deze cliënten worden niet via de gemeentelijke toegang geïndiceerd maar via de huisartsen en de Gecertificeerde Instellingen (kinderrechter). Deze indicaties komen wel ten laste  van het gemeentelijke ZIN-budget .

Een deel van deze niet beïnvloedbare kosten betreft kosten die samenhangen met voogdij (zowel voor jeugdigen als 18+). Deze kosten zijn binnen de gemeente Heerde relatief hoog wegens de aanwezigheid van een specialistische jeugdzorginstelling (Campus Jeugdzorg) binnen onze gemeentegrenzen. In 2016 is meer dan 8 ton uitgegeven aan voogdij gerelateerde voorzieningen. Volgens de ons nu bekende informatie worden kosten die boven het door het ministerie van VWS gestelde drempelbedrag van 5 ton uitkomen gecompenseerd.

€ 228.000,- aan kosten komt voort uit facturen die betrekking hadden op 2015. Hiervoor was € 700.000,- gereserveerd middels een balanspost,  maar deze post is met € 228.000,- overschreden. Aanbieders hebben 5 jaar de tijd om geleverde zorg bij ons te declareren. Deze overlopende kosten zijn eveneens ten laste gekomen van het ZIN-budget 2016.

 

Reservering vakantiegeld 2016 (incidenteel)

In 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB)  ingevoerd. Medewerkers hebben hiermee keuzevrijheid gekregen om de arbeidsvoorwaarden te laten aansluiten bij de eigen persoonlijke situatie. Een andere wijziging is dat er per kalenderjaar wordt afgerekend. Dit betekent dat er in 2017 een inhaalslag moet worden gemaakt voor het vakantiegeld; er moet namelijk voor geheel 2017 worden betaald  plus het nog te betalen deel uit 2016 (juni t/m december).  Het gevolg hiervan is dat het verplicht is gesteld om in 2016 het vakantiegeld over 2016 te reserveren. Van deze kosten, in totaliteit € 316.000,-, is bij de begroting 2017 € 270.000,- ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf (niet geblokkeerd) gebracht.  In de praktijk betekent dit een verschuiving van kosten van 2017 naar 2016. 

 

Pensioenvoorziening (ex) wethouders (incidenteel)

Conform de financiële richtlijnen die gelden voor lokale overheden  moet de pensioenvoorziening voor (ex) wethouders jaarlijks worden geactualiseerd. Dit betekent dat de hoogte van deze voorziening voldoende moet zijn om te allen tijde de pensioenvoorzieningen volledig te kunnen (af) betalen. Voor de zittende bestuurders wordt de hoogte door een extern bureau berekend. Voor de voormalig wethouders vindt er jaarlijkse een indexatie plaats. De toevoeging voor 2016 bedraagt  € 223.000,-; op begrotingsbasis wordt hiervoor niet geraamd.

 

Meerkosten (voormalig)personeel / inhuur derden (incidenteel)

In totaliteit is er € 167.000,-  meer betaald aan salariskosten van (voormalig) personeel  en externe inhuur. In de bijlage 'Overzicht inhuur derden' is hiervoor een specificatie opgenomen.

 

Eigen bijdragen Wmo (structureel)

Door de invoering van de algemene voorziening regieondersteuning (AVR) en de algemene voorziening schoon en leefbaar huis (AVSLH) is het aantal cliënten in de maatwerk sterk afgenomen. Dit verklaart de afname in de eigen bijdrage van ruim € 126.000,-.

 

Meevallers

Regiocontract (incidenteel)

Doordat de projecten van het regiocontract inmiddels allemaal zijn afgesloten, kon het nog aanwezige bedrag in de reserve Regiocontract vrijvallen (€ 306.000,-). Daarnaast ontstond er nog een bijkomend voordeel van € 85.000,- waarmee het totale voordeel uitkomt op € 391.000,-.

 

ZIN Wmo (structureel)

De uitstaande Wmo-verplichtingen voor 2016 bedragen € 1.149.000,-. Op basis van de ontvangen facturen en de productieverantwoordingen vanuit de zorgaanbieders wordt van deze verplichtingen ongeveer € 782.000,- daadwerkelijk verzilverd. Daarnaast zijn er meer facturen in 2016 ontvangen die betrekking hebben op WMO-zorg die in 2015 is ingezet dan dat tijdens de jaarrekening 2015 was ingeschat. Dit heeft als gevolg dat er voor ongeveer € 123.000,- aan kosten 2015 in het resultaat 2016 is verwerkt. Er is € 1.148.000,- geraamd voor de ZIN Wmo, waardoor er een onderschrijding is van € 243.000,-.

Resumerend:

ZIN Jeugd                                                                                                                                          -/-  508.000

Reservering vakantiegeld 2016 (incl sociale lasten                                                  -/-  316.000

Pensioenvoorziening (ex) wethouders                                                                             -/-  223.000

Meerkosten (voormalig)personeel / inhuur derden                                                  -/- 167.000

Eigen bijdragen Wmo                                                                                                                   -/- 126.000

Regiocontract                                                                                                                                         391.000

ZIN Wmo                                                                                                                                                   243.000

Overige afwijkingen                                                                                                                    -/-     57.000

Totaal                                                                                                                                                  -/-  763.000

                                           

 

Buiten exploitatieresultaat, wel in reserve (precariobelasting)

In 2016 is er een aanslag van € 1.144.000,- voor Precariobelasting opgelegd. Hiervoor was € 1.073.000,- in de begroting opgenomen. Dit bedrag is conform raadsbesluit doorgestort naar de Algemene Reserve Grondexploitatie (niet geblokkeerd).