Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

Kaders

Kaders

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de raad de jaarstukken opstelt die bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de door de raad gedefinieerde, en bij de 'leeswijzer' genoemde programma's en paragrafen. 

Programma’s zijn een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Het programmaplan bevat tevens een integrale opsomming van de baten en lasten. Deze eisen zijn verwoord in artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld waarin nadere kaders zijn gesteld ten aanzien van planning, bewaking en rapportage.

De programmaverantwoording is verdeelt in de volgende vier programma's:

 • Bestuur & Veiligheid;
 • Financiën, Economie en grote projecten;
 • Ruimte;
 • Samenleving.

De indeling bij ieder programma is gelijk. Deze begint met een korte algemene beschrijving van het desbetreffende programma gevolgd door een beantwoording van de '3-W vragen';

 1. Wat hebben we bereikt;
 2. Wat hebben we daarvoor gedaan;
 3. Wat heeft het gekost.

De vraag 'Wat hebben we daarvoor gedaan wordt beantwoord bij de achterliggende producten van de programma's. Bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost' worden in de regel afwijkingen boven de € 25.000,- verklaard.  Bij de het onderdeel 'Rekening hoofdlijnen' worden over- en onderschrijdingen boven de € 100.000,- toegelicht. 

 De paragrafen geven elk vanuit een ander perspectief een 'doorsnede' van de uitgaven en inkomsten.  De paragrafen zijn op bepaalde punten tamelijk technisch van aard. Naast de verplichte paragrafen zijn er vier niet verplichte paragrafen toegevoegd. Deze niet verplichte paragrafen behandelen thema's die in deze bestuursperiode bestuurlijk aandacht vragen. De volgende paragrafen zijn in de jaarstukken verwerkt:

 1. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing;
 2. Grondbeleid;
 3. Onderhoud kapitaalgoederen;
 4. Verbonden partijen;
 5. Deregulering (niet verplicht);
 6. Duurzaamheid en Cittaslow (niet verplicht);
 7. Lokale heffingen;
 8. Financiering;
 9. Bedrijfsvoering;
 10. Handhaving (niet verplicht);
 11. Dienstverlening (niet verplicht).

Overzicht programma's en producten

Programma Product Portefeuillehouder Afdelingshoofd
Bestuur & Veiligheid
  Bestuur W.R.J.M. Pijnenburg - Adriaenssen B. van Zuthem
  Burgerzaken W.R.J.M.Pijnenburg - Adriaenssen B. van Zuthem
  Veiligheid W.R.J.M. Pijnenburg - Adriaenssen B. van Zuthem
Financiën, economie en grote projecten
  Economie & Toerisme  W.I. Meijer L. Liefers
  Financiën  W.I. Meijer L. Liefers
  Uitvoering gebiedsontwikkeling  W.I. Meijer L. Liefers
  Uitvoering grondbeleid  W.I. Meijer L. Liefers
  Uitvoering regiocontract  W.I. Meijer L. Liefers
Ruimte      
  Accommodaties G.J. van Dijk W.H.M.  Blankvoort
  Beheer & Onderhoud G.J. van Dijk

W. H.M. Blankvoort

  Bosbeheer G.J. van Dijk

W.H.M.  Blankvoort

  Bouwen & Wonen G.J. van Dijk

W.H.M.  Blankvoort

  Ruimtelijke ontwikkeling G.J. van Dijk

W.H.M.  Blankvoort

Samenleving
  Informatie en toegang sociaal domein  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Inkomen  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Jeugdhulp individuele voorzieningen  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Jeugdhulp overige voorzieningen  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Kunst, cultuur en media  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Onderwijs & educatie  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Participatie & werk  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Sport  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Wmo algemene voorzieningen  H.J. Berkhoff M. Idzenga
  Wmo maatwerkvoorzieningen  H.J. Berkhoff M. Idzenga