Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

§ Verbonden partijen

§ Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en /of als de financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen en de verwachte financiële en organisatorische ontwikkeling van die verbonden partijen.

Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt niet onder het hier bedoelde begrip verbonden partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische aansprakelijkheid. 

Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen van een of meer belangen van die gemeenten (dit wordt een gemeenschappelijke regeling genoemd).

Beleidskader

Artikel 15 van het BBV zegt dat de paragraaf betreffende de verbonden partijen ten minste bevat:

  1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  2. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.

    In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

  1. de naam en de vestigingsplaats;
  2. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
  3. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
  4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  5. het resultaat van de verbonden partij.

Financiële gegevens

Verbonden partijen Resultaat 2015  Resultaat 2014 Eigen vermogen 2015 Eigen vermogen 2014  Vreemd vermogen 2015 Vreemd vermogen 2014
Gemeenschappelijke regelingen            
Felua groep 1.707.000 78.000 6.676.000 5.072.000 2.015.000 3.728.000
GGD NOG 224.000  238.000 2.948.000  3.145.000 3.042.000  4.024.000
VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 1.103.645 1.646.011 6.318.587 6.220.357 34.615.668 32.575.992
             
Overig            
BNG (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) 226.000.000 126.000.000 4.163.000.000 3.582.000.000 145.348.000.000 149.923.000.000
Leisurelands 2.621.000  2.531.000  55.004.000  52.383.000  42.306.000  52.062.000 
N.V. Rova 6.819.000  5.697.000  30.754.000  27.857.000  51.158.000  50.280.000 
Streekarchief HEH
Stichting PrOo -/- 199.000  -/- 164.000  1.667.000  1.866.000  3.596.000  3.394.000 
Vitens N.V. 93.300.000  77.600.000  471.700.000  421.200.000  1.242.700.000  1.292.500.000 

* Bij het opmaken van de jaarstukken zijn de jaarrekeningen van de verbonden partijen nog niet vastgesteld.

Hierbij presenteren wij de gegevens uit de jaarrekeningen 2015 van de aan ons gelieerde verbonden partijen.

Beleidsvoornemens

Voor 2016 wordt geen generieke wijziging in het beleid ten aanzien van de verbonden partijen voorzien. We blijven werken aan een verbetering van het toezicht en de risicobeheersing. In het kader van de heroverweging van samenwerkingsverbanden is een van de verbonden partijen in beeld, de uitvoering van de WSW door de Feluagroep.