Meer

Inhoud

§ Lokale heffingen

§ Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de heffingen die de gemeente Heerde oplegt aan burgers, bedrijven en recreatieondernemers. De ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied en de voorstellen voor aanpassing van de belastingen en rechten worden geschetst. Afzonderlijk wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale lastendruk

De tarieven voor 2016 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2015. Op grond van de perspectiefnota is de opbrengst van de OZB, de leges en de tarieven voor het jaar 2016 verhoogd met het inflatiepercentage. Het inflatiepercentage is 1%. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2015.

 

Vergelijking Gelderse gemeenten

Vergelijking Gelderse gemeenten

De provincie stelt jaarlijks een onderzoek in naar de belastingdruk in de Gelderse gemeenten. Deze belastingdruk wordt afgeleid uit de opbrengst van de drie belangrijkste heffingen: de OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffing.

Deze drie heffingen leveren samen het grootste deel van de gemeentelijke belastinginkomsten op en bepalen in belangrijke mate de belastingdruk. Hierna volgt een korte samenvatting waarin is aangegeven: gemiddelde belastingdruk per inwoner in Heerde en omliggende gemeenten en die van de goedkoopste, duurste en gemiddelde in de provincie Gelderland. Bij de belastingdruk staat Heerde van de 54 Gelderse gemeenten op de 30e plek. De gemiddelde belastingdruk in 2016 van de in de tabel genoemde omliggende gemeenten is € 335,- en van Heerde € 380,-. Het gemiddelde van heel Gelderland bedraagt in 2016 € 374,- per inwoner.

Beleidskader

Artikel 10 van het BBV zegt dat de paragraaf betreffende de lokale heffingen ten minste bevat:

  1. De geraamde inkomsten;
  2. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
  4. Een aanduiding van de lokale lastendruk;
  5. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

I. Lokale belastingen

Onroerende Zaakbelasting
De OZB-opbrengst voor 2016 bedraagt € 4.094.000,- onderverdeeld in € 2.980.000,- en € 1.114.000,- voor respectievelijk eigenaren woningen en eigenaren + gebruikers niet-woningen. Voor 2016 is er een indexering van 1,0% toegepast (conform indexering Meicirculaire 2015).

Toeristenbelasting
De opbrengst uit de toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten die de gemeente in het belang van het toerisme maakt. De wetgever heeft niet bepaald dat de opbrengst moet dienen om specifiek voor het toerisme gemaakte kosten te dekken, maar dit is wel het uitgangspunt voor de gemeente Heerde. Voor 2016 is er € 173.000,- ontvangen aan toeristenbelasting (geraamd € 190.000,-).

Forensenbelasting
Natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Heerde hoofdverblijf hebben, en er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, vallen onder de forensenbelasting. In de gemeente Heerde zijn 6 zogenaamde “tweede woningen” die onder de forensenbelasting vallen. De opbrengst voor 2016 bedraagt € 5.900,-. De opbrengst valt enigszins hoger uit dan de begroting door de gestegen waarde van de onroerende zaken.  

Precariobelasting
De opbrengst uit de precariobelasting wordt rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd); er is geen directe relatie met de exploitatie. Voor 2016 is een opbrengst gerealiseerd van € 1.144.000,-. Dit is hoger dan de raming van € 1.073.000,-. Oorzaak daarvan is de stijging van het aantal kilometer kabels en leidingen welke Alliander en TenneT aangeven in de gemeentegrond te hebben.

II. Heffingen en retributies

Rioolheffingen
De opbrengst in 2016 bedraagt € 1.678.000,- en kan worden onderverdeeld in € 1.499.000,- en € 179.000,- voor respectievelijk woningen en niet-woningen. Dit is € 6.000,- minder dan begroot (€ 1.503.000,- resp. € 180.000,-) .

Afvalstoffenheffing
Het aantal huishoudens dat in de afvalstoffenheffing is betrokken is 7.403. De gerealiseerde opbrengst bedraagt € 851.000,- (vastrecht) en € 385.000,- (ledigingen) De ramingen hiervoor bedroegen € 886.000,- resp. € 475.000,- .

Overige heffingen en retributies
Andere kostendekkende tarieven betreffen vooral de begrafenisrechten. De overige heffingen en retributies vormen een marginaal onderdeel van de gemeentelijke begroting.

III. Pachten, renten en huren

De gemeente Heerde ontvangt pachten en huren voor een aantal gebouwen in ons bezit, een aantal gronden en voor de huur van een marktplaats in de vorm van marktgelden. Een relatief omvangrijker bron van inkomsten vormt de verhuur van sportvelden en sporthallen. Deze zijn onder het product 'Accommodaties' in programma 'Ruimte' verantwoord.

IV. Kwijtschelding

In de gemeente Heerde is het mogelijk kwijtschelding van belastingen aan te vragen voor de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen. Met ingang van 1-1-2012 kunnen ondernemers, die op bijstandsniveau leven, eveneens kwijtschelding aanvragen voor privébelastingschulden. Bij het bepalen van de belastingcapaciteit wordt uitgegaan van maximaal de vermogensnorm in de Wet werk en bijstand. Met ingang van het belastingjaar 2010 is de gemeente Heerde overgegaan op automatische bestandsvergelijking van de Stichting Inlichtingenbureau. Gegevensuitwisseling vindt plaats tussen de gemeentelijke belastingdienst, het UWV, de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Door gegevensvergelijking kan worden vastgesteld of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt. Kwijtscheldingsgerechtigden dienen vooraf wel een toestemmingsformulier te ondertekenen.

In 2016 is voor in totaal € 19.000,- aan kwijtscheldingen verleend. Dit is € 6.000,- meer dan in 2015 is verleend, en daarmee evenzoveel meer dan begroot voor 2016. Oorzaak van de stijging is tweeërlei. Enerzijds is er een stijging waar te nemen van het aantal inwoners met een inkomen op bijstandsniveau die daarmee voor kwijtschelding in aanmerking komen. Anderzijds wordt er in de gemeente sterker ingezet op schuldhulpverlening, waardoor meer mensen een aanvraag indienen.