Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

§ Handhaving

§ Handhaving

 De regels moeten strakker gehandhaafd worden. Binnen het handhavingsuitvoeringsprogramma moet de komende jaren extra aandacht worden besteed aan de overlast van drank en/of drugsgebruik. 

Omschrijving
Opstellen beleidsnota, handhavingsprogramma en jaarverslag
Taken op het gebied van toezicht en handhaving worden vanuit de gemeente uitgevoerd op de vakgebieden bouwen en wonen, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde en veiligheid. Toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu en slopen (inclusief asbest) worden door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe uitgevoerd. En op het gebied van brandveiligheid is dat de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.
Voor al deze genoemde taken is de gemeente wettelijk gezien het bevoegd gezag. Op grond van wetgeving moet de gemeente een beleidscyclus doorlopen om deze taken adequaat te borgen in de organisatie en in de uitvoering.
Kaderstellende uitgangspunten worden verwoord in een beleidsnota die jaarlijks uitgewerkt moet worden in een uitvoeringsprogramma. In een jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd.

Stand van zaken
In 2016 is uitvoering gegeven aan het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP 2016). Dit HUP is gebaseerd op het Kaderplan Handhaving 2016-2018 dat in 2016 bestuurlijk werd vastgesteld. In oktober 2016 stelde de gemeenteraad de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vast. Daarmee kregen college en raad een juridisch kader om de uitvoering van de taken in het kader van het omgevingsrecht te kunnen beoordelen, bevorderen en te waarborgen. Deze verordening ging vergezeld van de ‘Koersnotitie voor de versteking van de uitvoeringskwaliteit van de Wabo-thuistaken’. Met de uitvoering van het in deze koersnotitie opgenomen Plan van Aanpak is in 2016 een start gemaakt.