Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

§ Deregulering

§ Deregulering

Het afschaffen van gemeentelijke regels die overbodig, tegenstrijdig, niet nuttig en niet handhaafbaar zijn, is een continue activiteit, ook in 2016.

Beleidskader

Dit is een niet verplichte paragraaf. Paragrafen geven inzicht in onderwerpen die door de gehele begroting spelen, en geven als het ware een facetmatige dwarsdoorsnede. De niet verplichte paragrafen zijn bedoeld om een bestuurlijk thema dat in deze raadsperiode van groot belang wordt geacht te belichten.
Bij de beoordeling of regels overbodig, tegenstrijdig, niet nuttig of niet handhaafbaar zijn is gekeken naar de volgende richtinggevende afspraken:
a. Terugdringen regels waar mogelijk;
b. Optimaliseren van processen;
c. Optimaliseren van de samenwerking in de ketens.

Minder regels

Met name de Algemene Plaatselijke Verordening  (APV) is  voor ons als gemeente het instrument om de regeldruk te verminderen. In 2016 is gewerkt aan een actualisering van de APV. Eind 2016 is besloten om de nieuwe APV is nauw overleg met gebruikers (inwoners, bedrijven en bestuur) op te stellen. Zij krijgen op de ze manier de gelegenheid om aan de voorkant mee te denken over de inhoud van de APV. Deze bijeenkomsten hebben in 2017 plaatsgevonden.

Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk

In de huidige collegeperiode, zijn, onderverdeel naar programma, de volgende processen vereenvoudigd en is de administratieve lastendruk verlaagd.
Programma Bestuur

 • Het afschaffen leges voor organiseren evenementen door vrijwilligers organisaties;
 • Ingeval van ondertrouw kan met een melding worden volstaan;
 • Aangifte overlijden kan digitaal;
 • Formulier (M46) schijnhuwelijken is afgeschaft;
 • Gebruiksvriendelijke meldingen bij evenementen in kader van de APV.

Programma Ruimte

 • Ruimere mogelijkheden vergunningsvrij bouwen;
 • Ruimere mogelijkheden kappen bomen zonder kapvergunning.

Programma Samenleving

 • Vereenvoudiging subsidieregeling (bijv. komen tot meerjarenafspraken);
 • Verschuiving van diverse maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in sociaal domein (o.a. huishoudelijke verzorging);
 • Melding ondersteuningsaanvragen sociaal domein is vormvrij gemaakt;
 • Het daar waar mogelijk eenmalig klantgegevens uitvragen sociaal domein;
 • Wijze van declaratie onkosten in kader van bijzondere bijstand.

Programma Financiën

 • Intern concernbreed: werkprocessen worden zoveel mogelijk ‘lean’ ingericht, d.w.z. onnodige processtappen elimineren.

Naast bovenstaande onderwerpen liggen er in de komende tijd volop dereguleringskansen op gebied van de omgevingswet, die over enkele jaren een feit is.